საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას;

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.საკონტაქტო ინფორმაცია:

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი :

ზვიად ზვიადაძე - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი


ტელ:(995 32) 2 99 02 06
მის: ქ. თბილისი, ლეონიძის ქ. 3/5.
ელ-ფოსტა: press@smr.gov.ge