აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა - 2016 წელი

ინფორმაცია 2016 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახ.მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის 3 კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ