აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა - 2017 წელი

ინფორმაცია 2017 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალში)

ინფორმაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფრომაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ კატეგორიების მითითებით (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფრომაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფრომაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გავალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მეოთხე კვარტალი)