საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედ შეზღუდვებსა და დაშვებებთან დაკავშირებით ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხები

4 აპრილი 2020

Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimində məhdudiyyətlər və icazələrlə bağlı tez-tez verilən suallara cavablar:

Aşağıda azərbaycan dilində baxın

1. რა შემთხვევაშია ავტომობილით გადაადგილება ნებადართული?

ნებადართულია მსუბუქი ავტომობილებით (მათ შორის ტაქსებით) მგზავრობა, იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილში იქნება მხოლოდ 3 ადამიანი, მათ შორის 2 უნდა იჯდეს უკანა სავარძელზე. ამასთან, საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე სრულად იკრძალება გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე - სატრანსპორტო საშუალებით.

2. როგორ შეიძლება მანქანით 3-ზე მეტი წევრისგან შემდგარი ოჯახის ქალაქგარეთ გაყვანა?

მსუბუქი ავტომობილით მხოლოდ 3 პირის მგზავრობაა დასაშვები. ეს შეზღუდვა ეხება ოჯახის წევრებსაც, მათ შორის - ბავშვებს.

3. რა შემთხვევაშია ნებადართული საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრება?

3-ზე მეტი ფიზიკური პირის თავშეყრა შესაძლებელია მხოლოდ დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობების განხორციელებისას. მათ შორის, სურსათისა და სამედიცინო/ფარმაცევტული საქონლის/პროდუქტის რეალიზაციისას, ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანციის დაცვით, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად.

ეს შეზღუდვა არ ეხება: სამედიცინო დაწესებულებებში, საჯარო დაწესებულებებში, თავდაცვის ძალებში, სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებებში, სამართალდამცავ ორგანოებში პირთა თავშეყრას, მათზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით; ასევე, სამშენებლო-ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებას.

4. როდის შეუძლია 70 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეს სახლიდან გასვლა?

70 წელს ზემოთ მოქალაქეებს სახლიდან გასვლა შეუძლიათ მხოლოდ მაშინ, თუ ისინი მიდიან სურსათისა და სამედიცინო/ფარმაცევტული პროდუქტის შესაძენად. ასევე, ისეთი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, რომელსაც სახლიდან გაუსვლელად ვერ მიიღებენ.

ეს შეზღუდვა არ ეხებათ სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებს.

5. თუ 70 წელს გადაცილებული მარტოხელაა?

იმ შემთხვევაში თუ, 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეები არიან მარტოხელები, მათ დაეხმარება ეკონომიკის სამინისტრო (საქართველოს ფოსტა) და ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები. ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებმა უნდა დარეკონ ცხელ ხაზზე - 144.

6. რას ნიშნავს სრული კარანტინი - .კომენდანტის საათი“?

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე სრულად იკრძალება გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით.

7. როდის და ვისთვისაა აუცილებელი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ტარება?

ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ნებისმიერ დროს გადაადგილებისას თან უნდა ჰქონდეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. იმ შემთხვევაში თუ არ მაქვს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა?

ასეთ შემთხვევაში იქონიეთ ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი რომლითაც შესაძლებელია თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირება. მაგალითად, მართვის მოწმობა.

9. იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანი დაარღვევს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმს, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა?

16 წლამდე ასაკის პირის მიერ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება მის მშობელს ან ბავშვის სხვა კანონიერ წარმომადგენელს.

10. კომენდანტის საათის დროს შემიძლია შინაური ცხოველის გასეირნება?

კომენდანტის საათის დროს აკრძალულია გადაადგილება.

11. საღამოს 9 საათის შემდეგ იმუშავებს თუ არა სურსათის მაღაზიები, აფთიაქები?

9 საათის შემდეგ იმუშავებს მხოლოდ აფთიაქი, რომლით სარგებლობა შეეძლებათ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც აქვთ საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილების უფლება (მაგალითად პოლიციელები, ექიმები და სხვა პირები, რომლებსაც აქვთ გადაადგილების ნებართვა მათი საქმიანობიდან გამომდინარე).

12. მაქვს ეკონომიკური საქმიანობის უფლება, თანამშრომლები სამსახურში როგორ ვატარო?

თანამშრომლების ტრანსპორტირება სახლიდან და უკან უნდა უზრუნველყოთ თავად, მიკროავტობუსის, ავტობუსის მეშვეობით, რომლებზეც არ ვრცელდება 3 კაციანი შეზღუდვა. ტრანსპორტირების შესახებ თანხმობა უნდა აიღოთ მუნიციპალიტეტებიდან. აღნიშნული არ ეხება თანამშრომლების გადაყვანას მსუბუქი ავტომანქანებით, რაზეც ვრცელდება 3 კაციანი შეზღუდვა.

13. ტაქსისტი ვარ, შემიძლია თუ არა განვაგრძო საქმიანობა?

დიახ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილში იქნება მხოლოდ 3 ადამიანი - თქვენს გარდა, ორი ადამიანი უნდა მგზავრობდეს უკანა სავარძელზე. ამასთან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე სრულად იკრძალება გადაადგილება.

14. ითვლება თუ არა ბავშვი 3 კაციან შეზღუდვაში?
დიახ.

15. მაქვს თუ არა ეკონომიკური საქმიანობის უფლება?

იზღუდება ყველა საქმიანობა, გარდა:

სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობისა;

სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაციისა, ასევე მათი წარმოების, შენახვის, საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუციის, სურსათის შესაფუთი მასალების/ტარის წარმოებისა;

წისქვილების, პურ-ფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოების საქმიანობისა;

ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოებისა/გადაცემისა/განაწილებისა/მიწოდებისა, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებისა, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებისა;

კომერციული ბანკების საქმიანობისა;

იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისა და მათი აგენტების საქმიანობისა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით;

საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობისა;

ბანკომატების, თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქმიანობისა;

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობისა;

საბანკო-საფინანსო პროდუქტების/მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდებისა/რეალიზაციისა;

სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებისა/დისტრიბუციისა/რეალიზაციისა;

სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასა და მეცხოველეობასთან/მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობისა;

მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაადგილებით მომსახურებისა;

საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურებისა (ე.წ. „დელივერი სერვისი“);

კერძო დაცვითი საქმიანობისა;

საადვოკატო საქმიანობისა;

ავტოტექმომსახურების გამწევი სუბიექტების საქმიანობისა;

პრესის ჯიხურებისა.

ზემოაღნიშნულის გარდა, მთავრობის დადგენილებით პერიოდულად განისაზღვრება დამატებითი ეკონომიკური საქმიანობები, რომელთა განხორციელებაც კრიტიკულად აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის დროს. ყველა ცვლილება ქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ბმულზე - https://matsne.gov.ge/ka/document/search…

ყველა ასეთი საგამონაკლისო საქმიანობა უნდა განხორციელდეს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების მკაცრი დაცვით.

16. ოჯახში სამზე მეტი პირი ვცხოვრობთ, ვარღვევთ თუ არა ამ დადგენილების მოთხოვნას?

რა თქმა უნდა, არა.

17. ვრცელდება თუ არა 3 კაციანი შეზღუდვა მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებზე?

მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეჩერებულია.

დაშვებულია იმ შემთხვევაში თუ საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში ნებადართული საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია თავად უზრუნველყოფს თანამშრომლების ტრანსპორტირებას სახლიდან და უკან, მიკროავტობუსის/ავტობუსის მეშვეობით. ამასთან, ასეთმა კომპანიებმა ტრანსპორტირების შესახებ თანხმობა უნდა აიღონ მუნიციპალიტეტებიდან.

18. საქმიანობა უჩერდებათ თუ არა სავალუტო ჯიხურებს და ლომბარდებს?

დიახ, უჩერდებათ.

 

ინფორმაცია განახლებადია! 

_____________________________________________

Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimində məhdudiyyətlər və icazələrlə bağlı tez-tez verilən suallara cavablar:

1. Hansı vəziyyətdə avtomobil idarə etmək icazəlidir?
Minik avtomobillərində (taksilər də daxil olmaqla) avtomobildə yalnız 3 nəfər, arxa oturacaqda 2 nəfər olduqda hərəkətə icazə verilir. Ancaq həm piyada, həm də nəqliyyat vasitəsi ilə axşam 9-dan səhər 6-ya qədər hərəkət etmək qadağandır.

2.  3 nəfərdən çox ailə maşına minərsə, maşını idarə etmək olar?
Yalnız 3 nəfərin avtomobil ilə hərəkət etməsinə icazə verilir. Bu məhdudiyyət ailə üzvləri, o cümlədən uşaqlar üçün də tətbiq olunur.

3. Hansı vəziyyətdə ictimai məkanda 3 nəfərdən çox adam toplammaq icazəlidir?
3-dən çox fiziki şəxsin toplaşması yalnız icazə verilən iqtisadi fəaliyyətlər zamanı mümkündür. Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyələrinə uyğun olaraq, sosial məsafəsi 2 metrdən az olmayan, müəssisənin xüsusiyyətlərinə uyğun qida və tibbi / əczaçılıq mallarının / məhsullarının satışı da daxil olanda.

Bu məhdudiyyət aşağıdakılara aid deyil: tibb müəssisələrində, dövlət qurumlarında, müdafiə qüvvələrində, xüsusi cəzaçəkmə müəssisələrində, hüquq-mühafizə orqanlarında, həm də tikinti-infrastruktur işlərində həvalə edilmiş funksiyaları yerinə yetirmək üçün toplaşmaq..

4. 70 yaşdan yuxarı bir vətəndaş nə vaxt evdən çıxa bilər?
70 yaşdan yuxarı vətəndaşlar yalnız qida və tibbi /əczaçılıq məhsulları almağa getdikləri təqdirdə evlərini tərk edə bilərlər. Evdən çıxmadan ala bilmədikləri tibbi yardımı da almaq olar.
Bu məhdudiyyət tibb işçilərinə şamil edilmir.

5. Əgər 70 yaşında vətəndaş tənhadırsa?
70 yaşdan yuxarı vətəndaşlar tənha olduqda, İqtisadiyyat Nazirliyi (Gürcüstan postu) və Səhiyyə Nazirliyi, eləcə də yerli bələdiyyələr kömək edəcəklər. Bu vəziyyətdə vətəndaşlar qaynar xətt - 144-ə zəng etməlidirlər.

6. Tam Karantin nə deməkdir - sözügedən "komendant saatı"?
Axşam saat 9-dan səhər saat 6-dək ölkə daxilində səyahət həm piyada, həm də nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət etmək tamamilə qadağandır.

7. Şəxsiyyət vəsiqəsini nə vaxt və kimə aparmaq lazımdır?
Hər bir fiziki şəxs hər an şəxsiyyəti təsdiqləyən sənəd daşımalıdır

8. Əgər, şəxsiyyət vəsiqəm yoxdursa?
Bu vəziyyətdə sizin kimliyinizi tanıda biləcək hər hansı sənədi üstünüzdə saxlayın. Məsələn, sürücülük vəsiqəsi.

9. Yetkinlik yaşına çatmayan fövqəladə vəziyyət rejimini pozarsa, kim məsuliyyət daşıyır?

16 yaşına çatmamış bir şəxs tərəfindən fövqəladə vəziyyət rejiminin pozulmasına görə valideyn və ya uşağın digər qanuni nümayəndəsi məsuliyyət daşıyır.

10. Komendant saatı zamanı ev heyvanına minə bilərəm?
Komendant saatı zamanı hərəkət etmək qadağandır.

11. Axşam saat 9-dan sonra ərzaq mağazası, aptek açıq olacaqmı?
9 saatdan sonra yalnız aptek fəaliyyət göstərəcək, bu da yalnız axşam 9-dan səhər saat 6-dək hərəkət etmək hüququ olanlara (məsələn, polis əməkdaşları, həkimlər və fəaliyyətlərinə görə hərəkət etmək icazəsi olanlar) veriləcəkdir.

12. İqtisadi fəaliyyətə hüququm varmı, işçilərimi işə necə aparım?
İşçilər mikroavtobus və ya avtobusla 3 nəfərlik məhdudiyyət qoyulmadan evədək aparılmalıdır.

İşçiləri nəqliyyatla daşınmasını evdən və geri evə qayıtmasını təmin edərsinizsə, o mikroavtobus və avtobus ilə hansı ki, 3 nəfərlə məhdudlaşmır.


13. Mən taksi sürüciyəm, işimi davam etdirə bilərəmmi?

Bəli, avtomobildə yalnız 3 nəfər olarsa - sizdən başqa, iki nəfər arxa oturacaqda olarsa, hərəkət olar. Ancaq ölkə daxilində axşam saat 9-dan səhər saat 6-dək hərəkət etmək tamamilə qadağandır.

14. Uşaq 3 nəfərlik qadağaya aaiddirmi?
Bəli.

15. İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmağa hüququm varmı?
Aşağıdakılardan başqa bütün fəaliyyətlər məhdudlaşdırılıb:

1. Tibb müəssisəsinin fəaliyyəti;
2. Qida / heyvan yemi, heyvan və bitkiçilik məhsulları, baytarlıq preparatları, pestisidlər və aqrokimyəvi maddələr, toxum və əkin materialları, habelə onların istehsalı, saxlanması, topdansatış ticarəti və paylanması, qida qablaşdırma materialları / pərakəndə satış;
3. Dəyirmanların, çörək məhsullarının, süd emalı və emal müəssisələrinin fəaliyyəti;
4. Elektrik enerjisi, təbii qaz, su daşıma / ötürülməsi / paylanması / təchizatı, benzin, dizel, mayeləşdirilmiş qaz, habelə telekommunikasiya, poçt və tullantıların idarə olunması xidmətləri;
5. Kommersiya bankı;
6. Özünə xidmət köşkləri vasitəsilə xidmətlər göstərən ödəmə xidməti təminatçıları və onların agentlərinin fəaliyyəti;
7. Ödəniş sistemi operatorlarının fəaliyyəti;
8. Bankomatların, özünə xidmət köşklərinin və poçt terminallarının davamlı işləməsi üçün tələb olunan tədbirlər;
9. Mikromaliyyə təşkilatlarının fəaliyyəti;
10. Uzaq kanallar vasitəsi ilə bank / maliyyə məhsulların / xidmətlərinin çatdırılması / Realizasiyası;
11. Tibbi məhsulların, dərman vasitələrinin istehsalı / paylanması / Realizasiyası;
12. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti və heyvandarlıq / quşçuluqla əlaqədar fəaliyyətlər;
13. Avtomobil - taksi ilə xidmət (M1 kateqoriyalı);
14. Qida tədarükü xidməti (sözdə "Çatdırıcı xidmət");
15. Özəl təhlükəsizlik fəaliyyəti;
16. Vəkil fəaliyyəti;
17. Avtomobil xidməti təminatçılarının fəaliyyəti;
18. Mətbuat köşkləri.
Yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, Hökumətin fərmanı fövqəladə vəziyyət üçün vacib olan vaxtaşırı əlavə iqtisadi fəaliyyətləri müəyyənləşdirir. Bütün dəyişikliklər Qanunvericilik Xəbərlər də daxil olmaq üçün linkə yerləşdirilib - https://matsne.gov.ge/az/document/search
Bütün bu cür tədbirlər Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyələrinə ciddi şəkildə aparılmalıdır.

16. Üç nəfərdən çox ailədə yaşayırıq, yoxsa bu tələbi pozuruq?
Əlbətdə, xeyr.

17. 3 nəfərlik məhdudiyyət mikroavtobuslara və avtobuslara şamil olunurmu?
Ölkə daxilində bütün nəqliyyat dayandırılıb.
Fövqəladə dövrdə icazə verən şirkət işçilərin mikroavtobus / avtobus ilə evdən və geri qayıtmasını təmin edərsə icazə verilir. Ancaq bu cür şirkətlər bələdiyyələrdən nəqliyyatın hərəkət etməsi üçün razılıq almalıdırlar.
18. Valyuta köşkləri və lombardlar fəaliyyətini dayandırırmı?
Bəli, dayanırırlar.