თეა ახვლედიანი: სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრები

13 დეკემბერი 2023
თეა ახვლედიანი: სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრები - ჯამში 1600-მდე ადამიანის მონაწილეობით;
 
რაც შეეხება თანასწორობის, სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობის გაუმჯობესების პრიორიტეტს - ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იყო: გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ფართო ჩართულობის მხარდასაჭერად არსებული საკონსულტაციო მექანიზმების ეფექტიანობის გაძლიერებაზე; მნიშვნელოვან საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე; მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებასა და დეზინფორმაციის გავრცელების პრევენციაზე; ისევე როგორც, საარჩევნო უფლების ეფექტიანი რეალიზების ხელშეწყობაზე. ამ მიზნით:
 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრები - ჯამში 1600-მდე ადამიანის მონაწილეობით;
 
ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრების, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრენინგ-სემინარების და თემატური ღონისძიებების რამდენიმე ციკლი, 3000-მდე ბენეფიციარის ჩართულობით, ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიცაა: ადამიანის უფლებები, ანტიდისკრიმინაცია, ადრეული ქორწინება, ასევე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და სხვა;
 
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პროაქტიული მიდგომის ფარგლებში, მასშტაბურად განხორციელდა აქტუალურ თემატიკაზე სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მასალის, მათ შორის 30-ზე მეტი საკანონმდებლო აქტის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნა.
გაძლიერდა სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან არსებული საკონსულტაციო მექანიზმები ექვსი ძირითადი თემატური მიმართულებით: ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობა; სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია; მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა; მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა; განათლება და სახელმწიფო ენა; და ინტერკულტურული დიალოგის წახალისება - რაც პროცესების ეფექტიანობასთან ერთად, გამჭვირვალობასა და ინკლუზიურობას უზრუნველყოფს.
 
ამავდროულად, მიმდინარეობს მუშაობა რეგიონებში საზოგადოებრივ-საკონსულტაციო საბჭოების შემდგომი გაძლიერების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობის გაუმჯობესებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე.
 
ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ინფორმირება უწყვეტად ხორციელდებოდა სატელევიზიო და ინტერნეტ-მაუწყებლობის მეშვეობით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მომზადებული მასალები ამავდროულად რეგიონული ტელევიზიებითაც ვრცელდებოდა.
 
არაქართულენოვანი საზოგადოებისთვის მშობლიურ ენაზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, სახელმწიფოს დაფინანსებით წლის განმავლობაში რეგულარულად გამოიცემოდა ყოველკვირეული გაზეთები: „ვრასტანი“ და „გურჯისტანი“. გაზეთების გავრცელების არეალში ჩატარებული ფართო მასშტაბიანი კვლევის საფუძველზე, მიმდინარეობს მათი ეფექტიანობის ამაღლებასა და განვითარებაზე მუშაობა.