აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (არქივი)

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2015 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2015 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მესამე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მე-2 კვარტალი)

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია 2014 წელს უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ

2014 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის მეორე კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2014 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (2014 წლის მე-3 კვარტალი)

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია 2015 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია სახწლმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯებისა და ავტოტექმომსახურების შესახებ 01.01.2013-01.12.2013

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2013 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით

ინფორმაცია 2013 წელს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წელი