აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა - 2018 წელი

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)-

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მესამე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის პირველი კვარტალი)