აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა - 2019 წელი

ინფორმაცია 2019  წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და  ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 

ინფორმაცია 2019 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ პროგრამული კოდი 2201

ინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ პროგრამული კოდი 2202

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2019 წლის მეორე კვარტალი

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2019 წლის პირველი კვარტალი)