აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა - 2020 წელი

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2020 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2020 წლის პირველი კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2020წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2020წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ