აპარატის დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

ინფორმაცია 2022 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2022 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და  ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2022 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2022 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2022 წელს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2022 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2022 წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2021 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2021 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და  ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2021  წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2021 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2021 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია 2021 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2021 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2021 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2021 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2021წლის მესამე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2021 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2021 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2021 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2021 წლის მესამე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2021 წლის მესამე კვარტალი

ინფორმაცია 2021 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2021 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია 2021 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2021 წლის მეორე კვარტალი

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2021 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2021 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2021 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2021 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2021 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2021 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2021 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2021 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2021 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2021 წლის პირველი კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2021 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2021 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2021წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2020 წელს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2020 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და  ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2020  წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2020 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2020 წლის მეორე კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2020 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2020 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2020 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2020 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2020 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2020 წლის პირველი კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2020 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 01

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კოდი 22 02

ინფორმაცია 2020 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2020წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2020წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2019  წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და  ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 

ინფორმაცია 2019 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ პროგრამული კოდი 2201

ინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ პროგრამული კოდი 2202

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2019 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2019 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2019 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2019 წლის მეორე კვარტალი

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 02

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 22 01

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2019 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2019 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)-

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მესამე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2018 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2018 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2018 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2017 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალის შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის პირველი კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის მეორე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალში)

ინფორმაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფრომაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ კატეგორიების მითითებით (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფრომაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2017 წლის მესამე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მესამე კვარტალი)

ინფრომაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გავალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2017 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დასაქმებულ პირთა ოდენობების შესახებ კატეგორიების მითითებით(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (2017 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წელს აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს აპარატის სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს უცხო სახ.მთავრობების მიერ აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახ.მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის მოხმარებაზე და ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

ინფორმაცია დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ (2016 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2016 წლის 3 კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია (2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ(2016 წლის მეოთხე კვარტალი)

ინფორმაცია 2016 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2015 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წლის მეორე კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2015 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მესამე კვარტალი)

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მე-2 კვარტალი)

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია (2015 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (2015 წლის მესამე კვარტალი)

ინფორმაცია 2014 წელს უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ

2014 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექმომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის მეორე კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014 წლის პირველი კვარტალი)

ინფორმაცია 2014 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (2014 წლის მე-3 კვარტალი)

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ინფორმაცია 2015 წელს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ინფორმაცია სახწლმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯებისა და ავტოტექმომსახურების შესახებ 01.01.2013-01.12.2013

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წლის მე-4 კვარტალი)

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2013 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით

ინფორმაცია 2013 წელს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წელი